Respect en sportiviteit - ESA

Respect en sportiviteitNormen en waarden

Bij ESA vinden we het belangrijk om een sportklimaat te hebben waarin op een prettige sportieve manier kan worden gevoetbald. Waar men zich met elkaar verbonden voelt (als team, als kader, als (ouders/verzorgers van) leden en vrijwilligers van ESA) en waar men graag ‘op de club komt’, omdat het er gezellig is en je er anderen ontmoet. 

ESA wil een vereniging zijn waar het goed toeven is, waar men zich in een veilige omgeving bevindt en waar persoonlijke kwaliteiten kunnen worden (door)ontwikkeld. Plezier is belangrijker dan prestatie, al sluiten die begrippen dikwijls nauw bij elkaar aan. Naast sportiviteit en plezier staat respect tonen voor kader, scheidsrechters, medespelers en bezoekers hierbij centraal. De normen en waarden die wij hierbij belangrijk vinden hebben wij vertaald in (gedrags)regels, die wij strikt naleven èn handhaven.


Hoe hebben we dat bij ESA geregeld?

Nieuwe inschrijving

Om te beginnen wordt bij een aanmelding voor ESA bij de vereniging van herkomst geïnformeerd naar houding en gedrag van het nieuw aangemelde lid. In bepaalde gevallen kan het zijn dat het lidmaatschap aan een persoon wordt geweigerd.

Welkom bij ESA

Alle nieuwe leden worden welkom geheten in de bijeenkomst ‘Welkom bij ESA’. In deze bijeenkomst wordt kennis gemaakt met de nieuwe leden en wordt uitleg gegeven over de zaken die we bij ESA belangrijk vinden. Hierbij worden de Vertrouwenscontactpersoon en de Coördinator Voetbal & Gedrag geïntroduceerd. 

Vertrouwenscontactpersoon

Marie Hiffens is de vertrouwenscontactpersoon binnen ESA. In deze functie is zij beschikbaar voor (ouders/verzorgers van) leden in het geval zij problemen ervaren binnen de vereniging, maar niet goed weten hoe of met wie deze te bespreken. Een gesprek met de vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk en is erop gericht om samen te bepalen wat een passende oplossingsrichting zou zijn in die specifieke situatie. Terugkoppeling of doorverwijzing gebeurt enkel en alleen met toestemming van de (ouder/verzorger van) het lid dat het contact heeft gezocht. Marie Hiffens is bereikbaar via het mailadres marie.hiffens@esa-rijkerswoerd.nl

Coördinator Voetbal & Gedrag (V&G)
Het bestuur heeft Ard Bonekamp aangesteld als Coördinator Voetbal & Gedrag. In deze functie gaat hij over de handhaving van de in de gedragscode vastgelegde (gedrags)regels en normen en waarden. Zo kan hij preventief betrokken worden bij situaties in teams die dreigen te escaleren of gedrag van spelers/ouders/trainers dat als ongewenst wordt ervaren. Tevens treedt hij op namens het bestuur in geval grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. 

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag wordt op basis van meldingen en waarnemingen in kaart gebracht en gevolgd. Gedragsaspecten van spelers komen, naast de voetbaltechnische aspecten, in ieder geval altijd aan de orde in de spelerevaluaties gedurende het seizoen. De Coördinator V&G kan echter na onderzoek (hoor en wederhoor, getuigenverklaringen) en naar gelang ernst, frequentie en volume van ongewenst gedrag direct maatregelen nemen en/of sancties opleggen. 


Melding incidenten

Incidenten worden gemeld bij de Coördinator V&G. Ard Bonekamp is hiervoor bereikbaar per mail via incidenten@esa-rijkerswoerd.nl 

Het is van belang dat alle incidenten, hoe klein ook, worden gemeld. Incidenten die voor, tijdens of na een thuiswedstrijd of training hebben plaatsgevonden, maar ook zaken die mis zijn gegaan rondom uitwedstrijden moeten worden gemeld via het bovenstaande mailadres. Alle meldingen worden opgevolgd en de melder krijgt altijd een terugkoppeling van de Coördinator V&G.

Alléén indien ongewenst gedrag daadwerkelijk bij de Coördinator V&G gemeld wordt, kan ESA (preventief) optreden, passende maatregelen nemen en ongewenst gedrag aanpakken. Ook hierin moet ESA zich Samen Sterker en dus veiliger weten.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!