Contributie

Contributie

ESA werkt met een verenigingsjaar-contributie die in 4 termijnen wordt geïnd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de berekening van de contributie wordt uitgegaan van peildatum 31 december 2019. Dit betekent dat contributie wordt berekend op basis van de leeftijd die op 31 december 2019 is bereikt.

Contributiebedragen per kwartaal voor het seizoen 2020-2021:

Leeftijdsgroep Per kwartaal
Pupillen t/m 7 jaar € 53,10
Pupillen 8 t/m 11 jaar € 57,10
Junioren 12 t/m 18 jaar € 61,30
Senioren en dames € 68,30
Teams 35+Vrijdag en 45+Zaterdag € 25,25
Walking Football 60+ € 30,00
Niet spelend lid (geen recht op training/wedstrijden) € 5,10
Inschrijfgeld éénmalig muv Gelrepashouders

€ 25,00

 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief wedstrijdkleding (shirt, broek, kousen) die één keer per twee jaar verstrekt wordt.

Contributie-inning

De contributie voor het verenigingsjaar 2019-2020 wordt geïnd:

    medio augustus 2019, inning 3e kwartaal 2019

    medio november 2019, inning 4e kwartaal 2019

    medio februari 2020, inning 1e kwartaal 2020

    eind april 2020, inning 2e kwartaal 2020

Overige bedragen als inschrijfgelden, doorberekening boetes/gele- rode kaarten worden twee maal per jaar gefactureerd. 

Voor alle ESA facturen geldt het genoemde incassobeleid.

 

Betaalwijze

Betaling van de contributie wordt gedaan via een automatische incasso en wordt in 4 termijnen afgeschreven. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van het al dan niet slagen van de incasso.

Aanmaningen kunnen door ESA niet automatisch worden geïncasseerd.  Deze aanmaningen zullen dus handmatig moeten worden betaald op bankrekeningnummer NL57INGB0001732093 t.n.v. Excelsior Sportief Arnhem.

Automatische incasso 

Download het machtigingsformulier voor automatische incasso en open het op je computer.   De gegevens vul je in door op het desbetreffende vak/veld te klikken. Met de tabtoets kun je naar het volgende veld gaan. Het ingevulde formulier kun je printen en van een handtekening voorzien. Let op: zonder handtekening is de machtiging niet geldig.

Vervolgens kun je het formulier scannen en opslaan als pdf, of een duidelijk leesbare foto maken en mailen naar ledenadministratie@esa-rijkerswoerd.nl of al meesturen met het inschrijfformulier.

Gelrepas 2019

Gelrepas-houders tot en met 18 jaar (peildatum 31 december 2019) kunnen gehele vrijstelling van de contributie krijgen en zij die ouder dan 18 jaar zijn voor de helft. Wel is het noodzakelijk dat een scan of foto van de Gelrepas wordt gemaild naar ledenadministratie@esa-rijkerswoerd.nl.

Let op, je kunt je Gelrepas slechts bij één sportvereniging per seizoen gebruiken.

Ingeval declaratie van de Gelrepas bij de gemeente niet mogelijk blijkt, is volgens het normale contributie-beleid contributie verschuldigd.

Jaarlijks dient de voor dat jaar geldende Gelrepas aan de contributie-administratie te worden verstrekt.

Incassobeleid

Leden die de contributie niet betaald hebben ontvangen na ca. 1 maand (vanaf factuurdatum) een eerste aanmaning. Als na ca. 2 maanden de contributie nog niet betaald is, volgt een tweede aanmaning, waarop een speelverbod wordt aangekondigd. Het niet voldoen van de tweede aanmaning vóór de vervaldatum leidt tot een speelverbod. Het speelverbod wordt pas opgeheven 10 dagen nadat de openstaande factuur/facturen betaald is/zijn. Een factuur is pas betaald, als de betaling zichtbaar op rekening van ESA is bijgeschreven.

Startende spelers

Voor startende spelers, die nog niet hun definitieve sportkeuze hebben gemaakt, wordt het billijkheidsprincipe (naar redelijkheid) gehanteerd. In geval van twijfel of onenigheid wordt de casus voorgelegd aan het bestuur ter besluit.

Buitenlandstage

In geval een betalend lid stage gaat lopen in het buitenland, voor een periode van tenminste 3 maanden, kan voor de opgegeven stageperiode de inning van contributie worden stopgezet. Voorwaarde is dat tijdig (uiterlijk 1 maand vóór de betreffende inningsdatum) aan de ledenadministratie kenbaar is gemaakt om welke periode het gaat. NB! binnenlandse stages geven geen recht op contributieteruggave.

Langdurige blessures

• Tijdens een blessureperiode blijft een lid te allen tijde contributie-plichtig. In geval er sprake is van een blessure die langer dan 3 maanden (1 contributietermijn) duurt, kan worden besloten tot restitutie van betaalde contributie.

• Restitutie van contributie kan alleen worden verleend, als aantoonbaar (bijvoorbeeld middels aan/afwezigheidsregistratie door trainer, bevestigd door de leeftijdscoördinator) sprake is van tenminste 3 maanden niet spelen/trainen vanwege een blessure.

• Restitutie vindt nooit plaats in het lopende kwartaal (kwartaal waarin melding wordt gedaan).

• Alleen de leeftijdscoördinator kan aan de ledenadministratie een blessure- of herstelmelding doen.

• Bij een gebleken blessure langer dan 3 maanden bestaat de mogelijkheid van restitutie van 1 contributietermijn.

• In geval een blessure langer duurt of zelfs een heel seizoen (10 maanden of meer) wordt de situatie individueel beoordeeld.

• In alle gevallen waar deze afspraken niet in voorzien of partijen er samen niet uitkomen, beslist het bestuur.

• Een eventueel verzoek voor restitutie van betaalde contributie dient door (de ouder van) een lid persoonlijk te worden gericht aan de contributie administratie. Dit verzoek wordt vergezeld van een verklaring van de leeftijdscoördinator over de duur van de blessureperiode.

• De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden van de datum en aard van de blessure en de datum van het herstel bij de leeftijdscoördinator en bij de trainer.

Speelverbod bij betaalachterstand

• In geval er sprake is van een betaalachterstand wordt door de contributie administratie een speler aangemaand om te betalen.

• Indien na de vervaldatum van een tweede aanmaning niet tot betaling van de achterstallige openstaande facturen is overgegaan of een betalingsregeling is getroffen (een betalingsregeling is geen automatisch recht van een lid, maar wordt op individuele basis beoordeeld), wordt door het bestuur een speelverbod aan de speler opgelegd.

• Op het digitale wedstrijdformulier zal de speler niet verschijnen/niet kunnen worden opgeroepen in het overzicht van spelers.

• Pas nadat de achterstallige betaling(en) zijn voldaan (zichtbaar op de rekening van de vereniging bijgeschreven), kan een speelverbod worden opgeheven.

• Het opheffen van een speelverbod vindt plaats 10 dagen na ontvangst van de achterstallige betaling(en) op rekening van ESA. Dit betekent dat als een achterstallige betaling bijvoorbeeld 5 november op de ESA rekening is bijgeschreven, het speelverbod niet eerder dan 15 november wordt opgeheven.

• Over opgelegde speelverboden kan contact worden opgenomen met de contributie-administratie: contributie@esa-rijkerswoerd.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!